Rozliczenie PIT z PITax.pl

jest organizacją "non profit"

Cele statutowe Fundacji:
1. Udzielanie pomocy ludziom w podeszłym wieku, zwłaszcza znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i zdrowotnej, emerytom, rencistom.
2. Zmniejszanie poczucia alienacji , osamotnienia i bezradności osób starszych.
3. Aktywizacja Seniorów i ich integracja ze środowiskiem lokalnym.
4. Propagowanie sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży wraz z Seniorami.


Fundacja realizuje swe cele poprzez:
1. Współpracę z władzami samorządowymi , rządowymi , organizacjami pozarządowymi , instytucjami krajowymi i zagranicznymi oraz osobami na poziomie lokalnym w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
2. Umożliwienie kontaktu z lekarzami różnych specjalności.
3. Propagowanie zdrowego trybu życia , organizowanie zajęć z elementami rehabilitacji polepszających sprawność ruchową.
4. Udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej.
5. Organizowanie czasu wolnego: wycieczki do kina i teatru, wspólne oglądanie TV, czytanie prasy, dyskusje , imprezy okazjonalne , koła zainteresowań.
6. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych.
7. Poradnictwo ogólne oparte przede wszystkim na samopomocy osób starszych.
8. Angażowanie Seniorów w czynny udział w pracach Fundacji jako Wolontariuszy oraz uwrażliwienie osób starszych na sprawy ważne dla społeczności lokalnej.
9. Prowadzenie Domu Dziennego Pobytu: całodzienny pobyt , posiłki , możliwość noclegu.
10. Zapewnienie posiłków osobom nie przebywającym w Domu Dziennego Pobytu.
11. Prowadzenie nieodpłatnej działalności wydawniczej i poligraficznej w zakresie celów obranych przez Fundację.

FUNDACJA POSZUKUJE LUDZI DOBREJ WOLI , KTÓRZY POMOGĄ ZARÓWNO FINANSOWO JAK I RZECZOWO W PODJĘTYM WYZWANIU.


Design by ©2019 3DLS.pl