Rozliczenie PIT z PITax.pl

jest organizacją "non profit", nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej.

Cele statutowe Fundacji:

1. Udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej ubogim, samotnym Seniorom.
2. Ofertę współpracy.
3. Organizowanie Seniorom czasu wolnego.
4. Poradnictwo ogólne.
5. Pracę Wolontariuszy.


Zgodnie z celami statutowymi Fundacji Seniorom Nie Jesteś Sam, udzielana będzie niezbędna pomoc finansowa na zakup leków, pampersów, środków opatrunkowych, żywności i rzeczowa w postaci odzieży, środków higieny osobistej, innych, stosownie do potrzeby, dla samotnych i ubogich Seniorów, podopiecznych Fundacji.


Fundacja realizuje swe cele poprzez:
1. Współpracę z władzami samorządowymi , rządowymi , organizacjami pozarządowymi , instytucjami krajowymi i zagranicznymi oraz osobami na poziomie lokalnym w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
2. Umożliwienie kontaktu z lekarzami różnych specjalności.
3. Propagowanie zdrowego trybu życia , organizowanie zajęć z elementami rehabilitacji polepszających sprawność ruchową.
4. Udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej ubogim, samotnym Seniorom.
5. Organizowanie czasu wolnego: wycieczki do kina i teatru, wspólne oglądanie TV, czytanie prasy, dyskusje , imprezy okazjonalne , koła zainteresowań.
6. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych.
7. Poradnictwo ogólne oparte przede wszystkim na samopomocy osób starszych.
8. Angażowanie Seniorów w czynny udział w pracach Fundacji jako Wolontariuszy oraz uwrażliwienie osób starszych na sprawy ważne dla społeczności lokalnej.
9. Prowadzenie Domu Dziennego Pobytu: całodzienny pobyt , posiłki , możliwość noclegu.
10. Zapewnienie posiłków osobom nie przebywającym w Domu Dziennego Pobytu.
11. Prowadzenie nieodpłatnej działalności wydawniczej i poligraficznej w zakresie celów obranych przez Fundację.

Fundacja zwraca się wszystkich osób, którym jest potrzeba takiego wsparcia, albo widzą takie osoby w swoim środowisku, aby powiadomiły o takiej osobie Fundację, drogą listową albo mailową w celu nawiązania kontaktu i udzieleniu stosownej do potrzeb pomocy.


Design by ©2020 3DLS.pl